خط مشی

برقراری ارتباط مستقیم با تأمین کنندگان اصلی با رعایت کیفیت و قیمت مورد نظر مصرف کننده داخلی و شناخت زمینه های تولید داخل و جهت گیری های صنعتی کشور

اسکرول به بالا