ماموریت

واردات فولاد با تأکید بر شناخت نیازهای بازار داخل و ظرفیت های تولید و درک شرایط جهانی به منظور دستیابی به اهداف شرکت

اسکرول به بالا