شاخص مدیران خرید آبان 1402

شاخص مدیران خرید


اتاق بازرگانی ایران
منبع اصلی آمار و اطلاعات مربوط به شاخص مدیران خرید می باشد که هر ماه این اطلاعات را منتشر می کند. این اطلاعات همواره با تاخیر 2 الی 3 ماهه منتشر می شود که به تازگی اقدام به انتشار شاخص مدیران خرید آذر1402 کرده است. در مقاله ی شاخص مدیران خرید آبان 1402 به بررسی و انتشار این آمار پرداخته شد که حاکی از رکود در کل اقتصاد داشت. شاخص بخش صنعت در آذرماه عدد 48.61 را ثبت کرده است که  کمترین مقدار چهار ماه اخیر از شهریور ماه گزارش شده است

 

 شامخ کل اقتصاددوره پنجاه و یکم

در آذر ماه امسال شاخص ترکیبی مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران برابر با 49.88 بوده است. این مقدار برای سومین ماه پیاپی کاهشی بوده است و کمترین مقدار یازده ماه اخیر ازبهمن ماه(به غیر از فروردین) است.

شاخص میزان فعالیت های کسب و کار با ثبت عدد 48.83 در مقایسه با ماه قبل روندی کاهشی داشته است. این مقدار کمترین میزان یازده ماه اخیر از بهمن ماه سال قبل (به جز فروردین) بوده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان به سطح 47.06 در آذر ماه برای دومین ماه متوالی کاهش داشته که اندکی ملایمتر از ماه قبل بوده است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذر ماه مقدار43.91 را ثبت کرده است که در مقایسه با ماه قبل بانرخ بیشتری کاهش یافته است. روند کاهشی نشان دهنده ی نزول میزان صادرات در شش ماه اخیر را نمایش می دهد. این شاخص کمترین مقدار در 29 ماه گذشته از مرداد 1400(به غیر از فروردین ماه هر سال) است.

برای دومین ماه پیاپی شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات کاهش یافته است(48.5)،و کمترین مقدار 5 ماهه اخیر از مردادماه می باشد.شاخص موجودی مواد اولیه در آذرماه با ثبت رقم 48.64 در مقایسه با ماه قبل که 52.19 بود ، کاهش داشته است.

شامخ صنعتدوره شصت و سوم

در آذرماه شاخص مدیران خرید صنعت بر روی عدد 48.61 ثبت شد. از شهریور ماه امسال این عدد کمترین مقدار می باشد. در آذرماه شاخص مقدار تولید بر روی عدد 46.66 ثبت شد. این عدد کمترین مقدار از شهریور ماه سال جاری می باشد.  در آذر ماه شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان با مقدار 47.23 به کمترین میزان چهار ماه اخیر رسیده است. شاخص میزان صادرات کالا (4603) در مقایسه با آبان (47.77) با شدت بیشتری کاهش داشته است، این مقداربه درسه ماه اخیر روندی کاهشی داشته است. این شرایط نشان دهنده ششمین ماه متوالی کاهش صادرات در صنعت می باشد.

تولیدکنندگان برای ششمین ماه متوالی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با کمبود روبرو هستند. در ده ماهه گذشته از اسفند1401 شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده با مقدار 45.73 به کمترین میزان رسیده است. شاخص میزان استخدام نیروی کار با ثبت عدد 48.42 در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته است. 

این عدد از اسفند 1400 (به غیر از فروردین 1402) تا به حال کمترین مقدار را به ثبت رسانده است.

در آذرماه شاخص قیمت محصولات تولید شده با مقدار 46.23 کاهش داشته است و کمترین مقدار 16 ماهه اخیر از شهریور1401  است. برای ششمین ماه متوالی شاخص میزان فروش مشتریان با ثبت عدد 45.27  روندی کاهشی داشته است و این مقدار کمترین میزان در 4 ماهه گذشته است.

در روندی کاهشی شاخص قیمت محصولات تولید شده در آذرماه به عدد46.23 رسیده است. این مقدار کمترین سطح در16 ماه اخیر از شهریور1401 است. به دنبال کاهش فروش شرکت ها و کاهش قدرت خرید و سفارشات مشتریان، شرکت های صنعتی اغدام به کاهش قیمت های فروش خود کرده اند.

تقاضای ضعیف داخل و کاهش صادرات باعث شد تادر آذرماه شرکت های تولیدی شاخص میزان فروش مشتریان(45.27) را برای ششمین ماه متوالی کاهشی ثبت کنند.

کمبود نقدینگی، کاهش قدرت خرید مشتریان و کاهش فروش صادراتی تقاضا را به شدت کاهش داده است. کاهش صادرات ناشی از قوانین غیرکارشناسانه است. به همین دلیل صادرات نتوانست تاثیری مثبتی در افزایش فروش کارخانجات داشته باشد.

انتظارات نسبت به فعالیت ها در ماه آتی با مقدار 60.48، کمترین مقدار 5 ماه اخیر را ثبت کرده است. اگرچه شرکت ها همچنان انتظارات خوشبینانه ای برای ماه آینده دارند. اماکاهش اعتماد به تقاضای مشتریان و نگرانی هایی در مورد کاهش قدرت خرید آنها وعدم ثبات اقتصادی باعث کاهش انتظارات در بخش تولید شده است.

شاخص صنایع فلزی از نگاه شاخص مدیران خرید آذر 1402
 در آذرماه شاخص صنایع فلزی بر روی عدد 45 ثبت شده است. در چهار ماه اخیر این عدد پایین ترین مقدار می باشد. شیب کاهش شاخص فوق نسبت به ماه قبل با سرعت بیشتری کاهش پیدا کرده است. شاخص میزان فروش محصولات طبق انتظار باروندی کاهشی بر روی عدد41.49 ثبت شد که یکی از پایین ترین شاخص ها در صنایع مختلف می باشد. همچنین شاخص موجودی محصول نهایی در انبار نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده است. این شاخص با ثبت عدد 51.06 نشان دهنده کاهش میزان موجودی محصولات در انبارها نسبت به ماه قبل می باشد

 سخن آخر
 روندشاخص کل اقتصادو همچنین شاخص صنعت درماه آذر1401 بیانگر تضعیف محسوس فعالیت های اقتصادی می باشد. 

شواهدآماری درآبان ماه1402 نشان دهنده ی رکوددر بخش تولیدرا نشان میدهد که تداوم این وضعیت کاهش رشداقتصادی در نیمه دوم سال را به همراه خواهدداشت. طبق گزارشات منتشر شده اکثر کسب و کارها همچنان با کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا