میلگرد آجدار

میلگردها براساس مقدار معینی از مقاومتشان در برابر نیروی کششی طبقه‌بندی می‌شوند که در اصطلاح به آن مقاومت کششی میلگرد می‌گویند. میلگردهایی که در ایران تولید می‌شود (طبق استاندارد روسی)، به چهار گروه کلی تقسیم می‌شود: میلگرد نوع : A1 . A2 . A3  A4

میلگرد A1 (نرم بدون آج): اولین گروه، میلگردهای A1 می‌باشند که از لحاظ طبقه بندی در رده S240  نیز شناخته می شوند و هیچ گونه شکل آج بر روی آن‌ها وجود ندارد. مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آن به ترتیب ۲۴۰ و ۳۶۰ مگاپاسگال می‌باشد. به دلیل درصد کم کربن در این میلگرد ها قابلیت جوشکاری و آهنگری آن در مقایسه با سایر رده ها بیشتر می باشد .

میلگرد A2 (نیمه سخت با آج ساده): رده بعدی میلگردهای A2 هستند که به شکل آجدار بوده و از لحاظ طبقه‌بندی در رده S340 دسته‌بندی می‌شوند. در واقع این میلگرد یک محور در امتداد طولی بوده و یک سری دورپیچ به صورت مارپیچ نسبت به این محور طولی قرار گرفته‌اند. این محصولات از لحاظ مقاومتی نسبت به میلگردهای A1 مقاوم تر می‌باشد. مقاومت تسلیم این میلگردها نیز ۳۴۰ و مقاومت کششی آن‌ها ۵۰۰ مگاپاسگال می‌باشد. به دلیل افزایش میزان کربین در این رده از میلگرد جوشکاری به سختی انجام می شود.

میلگرد A3 (سخت با آج پیچیده): دسته سوم، میلگردهای آجدار با شکل آج مارپیچ می‌باشند. شکل آج‌ها در این میلگرد نسبت به محور طولی به صورت جناقی (هشتی شکل) می‌باشند و از لحاظ مقاومت نیز نسبت به میلگردهای A1 و A2 مقاومت بالاتری دارند. مقدار مقاومت تسلیم این میلگرد ها 400 و مقاومت کششی آنها 600 مگاپاسگال می باشد. به دلیل میزان کربن بالای این دسته از میلگرد ها جوشکاری بر روی آنها مجاز نمی باشد. کاربرد این محصول در میلگردهای اصلی سازه شامل میلگردهای طولی تیرها و ستون ها می باشد.

میلگرد A4 (سخت با آج مرکب ): دسته چهارم میلگردهای آجدار با شکل مرکب می باشد. شکل آج ها در این میلگرد به صورت مرکب می باشد و مقاومت بالاتری نسبت به مابقی میلگرد دارد، مقدار مقاومت تسلیم و مقاومت کششی آنها به ترتیب برابر 500 و 650 مگاپاسگال می باشد. قابلیت جوشکاری این رده از میلگرد ها به دلیل بالا بودن مقدار کربن در مقایسه به رده های دیگر کمتر می باشد.

جدول شماره 1: ترکیب شیمیایی میلگردها

جدول شماره 2: خواص مکانیکی میلگردها

جدول شماره 3: استاندارد معادل

جدول شماره 4: خواص مکانیکی مفتول کلاف و میلگردهای صنعتی

اسکرول به بالا