وقفه در بازار شمش حوزه کشورهای متحدالمنافع (CIS)، عدم اطمینان از قیمت‌های جهانی را در کانون توجه قرار داده است

وقفه در بازار شمش حوزه کشورهای متحدالمنافع (CIS)، عدم اطمینان از قیمت‌های جهانی را در کانون توجه قرار داده است ادامه »